4 Αυγούστου, 2021

Πρόσβαση μονίμων κατοίκων σε περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι και 19/03/2019, οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Κύμης
Άγιοι Απόστολοι, Κύμη, Μεντούλι, Μετόχι, Μονή Σωτήρος, Παραλία Μετοχίου, Σχολή Εμποροπλοιάρχων, Μισόκαμπος, Πύργος, Ταξιάρχες που βρίσκονται εκτός τηλεοπτικής κάλυψης θα μπορούν να υποβάλλουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομικά, μέσω fax ή μέσω e – mail), στον Δήμο ή στα ΚΕΠ, τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα του Παραρτήματος.

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν την εταιρεία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης.
Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (2 έτη) – [Μέσω Δορυφόρου] και η DIGEA (8 έτη) – [Μέσω Επίγειου Ψηφιακού Αναμεταδότη].
Θεωρούμε ότι όπου είναι οικονομικά εφικτό (όπου υπάρχει μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα) θα ήταν καλύτερο να εγκατασταθεί επίγειος ψηφιακός αναμεταδότης για μια σειρά από σημαντικούς λόγους :
• Η εγκατάσταση πληθώρας δορυφορικών πιάτων για την παροχή ψηφιακού σήματος ενδεχομένως να αλλοιώσει την αισθητική εικόνα των οικισμών που θα εγκατασταθούν (ειδικά για τον οικισμό της Κύμης ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός).
• Θα μπορούν να κάνουν χρήση του επίγειου Ψηφιακού Αναμεταδότη και πολίτες οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής (π.χ. παραθεριστές, επισκέπτες, μαγαζιά) επωμιζόμενοι μόνο το κόστος του ψηφιακού αποκωδικοποιητή.
Στην περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ικανός αριθμός αιτήσεων ώστε να πραγματοποιηθεί ο Επίγειος Ψηφιακός Αναμεταδότης (Πρώτη επιλογή), αυτόματα θα επιλέγεται η δεύτερη επιλογή για τον δικαιούχο.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα ΚΕΠ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου :
ΚΕΠ Κύμης ​Τηλ : 22220-24550
Δικαιολογητικά Έγγραφα Πιστοποίησης των Δικαιούχων του Έργου
(Σύμφωνα με Το ΦΕΚ 5022Β/2018)
Τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτείται να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στο δήμο της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ή στο αρμόδιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, προκειμένου να πιστοποιηθεί ως δικαιούχος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας, είναι,
κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:
1. Πρώτη (1η) περίπτωση: ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία του:
• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος II της παρούσας,
• αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.) του ενδιαφερόμενου,
• αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους,
• αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ του ενδιαφερόμενου ή αντίγραφο κάθε άλλου εγγράφου (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.), από το οποίο να προκύπτει επαρκώς η μόνιμη και πραγματική εγκατάσταση του σε συγκεκριμένη περιοχή εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δύναται να αποδειχτεί με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (π.χ. διενέργεια αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα κ.α.) πέραν του παραπάνω εγγράφου,
• αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου, ο οποίος να έχει εκδοθεί μέχρι και έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου του άρθρου 7 της παρούσας.
2. Δεύτερη (2η) περίπτωση: ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου:
• Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και
• την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος III της παρούσας. Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από το πρόσωπο στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.
3. Τρίτη (3η) περίπτωση: ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία προσώπου που έχει αποβιώσει:
• Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και
• αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου.
4. Τέταρτη (4η) περίπτωση: μη ταύτιση των στοιχείων (όνομα ή/και επώνυμο) του ενδιαφερομένου με εκείνα του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύρια και μόνι-
μης κατοικίας του, λόγω μεταβολής τους:
• Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και
• την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος IV της παρούσας. Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής του.
5. Πέμπτη (5η) περίπτωση: αδυναμία του αιτούντος ενδιαφερομένου να υποβάλει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης τα δικαιολογητικά έγγραφα
για την πιστοποίηση του (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.α.):
• Τα ως άνω δικαιολογητικά έγγραφα, ανάλογα την εκάστοτε περίπτωση (βλ. παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντος) και
• την εξουσιοδότηση του Παραρτήματος V της παρούσας ή σχετική έγγραφη δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο πρόσωπο να διενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό του πρώτου (αιτούντος ενδιαφερομένου) τις απαραίτητες ενέργειες πιστοποίησης του ως δικαιούχου του έργου. Η σχετική εξουσιοδότηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

Γραφείο τύπου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments