ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1433/2024

ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών για Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που
ανατέθηκαν στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. 48/2024 απόφαση ∆ημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και την ανάθεση αρμοδιοτήτων
Πολιτισμού στην Αντιδήμαρχο Κόλλια –Βότση Σοφία.
Αποφασίζει

Συνιστά Ομάδα Εργασίας με δράσεις σε θέματα Πολιτισμού, η οποία θα συνεπικουρεί την υπεύθυνη Αντιδήμαρχο
Κόλλια –Βότση Σοφία στις εν γένει δράσεις προγραμμάτων πολιτισμού.
Τα μέλη της συμμετέχουν στις εργασίες και παρέχουν τη συμβολή τους χωρίς αμοιβή ή άλλη αποζημίωση. Η Ομάδα
Εργασίας έχει την έδρα της και συνεδριάζει στην έδρα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.
Η Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΚΙΟΥΣΗ ΜΕΛΟΣ
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΕΛΟΥ ΜΕΛΟΣ
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΟΣ
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ
6 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΕΚΑΣ ΜΕΛΟΣ
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΟΣ
8 Γ ΙΑΣΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΕΛΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κοιν/ση:

Μπαράκος Νικόλαος

– Αντιδήμαρχο Πολιτισμού
– Λοιπούς Αντιδημάρχους
– Γενικό Γραμματέα του ∆ήμου
– Σ’ όλους τους ενδιαφερόμενους

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments

Από kimiforum