εκμίσθωση ακινήτου με δυνατότητα λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής (αναψυκτήριο, μπαρ) στην θέση «Χωνευτικό», Δ.Κ. Κύμης

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προκηρύσσει, φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία
για την εκμίσθωση ακινήτου με δυνατότητα λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής (αναψυκτήριο, μπαρ) στην θέση «Χωνευτικό», Δ.Κ. Κύμης, ΔΕ Κύμης, σε τρίτους με αντάλλαγμα.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 14:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο, Παπανικολάου 13, Αλιβέρι.
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα παραπάνω ημέρα και ώρα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
Τιμή εκκίνησης ορίζονται τα τριακόσια ευρώ (300€) ετησίως. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 30€
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την κα Μιχαλοπούλου, τηλ. 2223350224, e-mail anast.mixal@0902.syzefxis.gov.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Comments

comments

Author: kimiforum