Ο Χατζημαργαρίτης Ευάγγελος Διευθυντής στο Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Με απόφαση του Δημάρχου Κύμης Αλιβερίου Θανάση Μπουραντά ορίζεται ο Χατζημαργαρίτης Ευάγγελος του Μιχαήλ άμισθος ειδικός σύμβουλος του Προέδρου, ως Διευθυντής στο Ν.Π.Δ.Δ,
Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ, Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. Μετέχει συμβουλευτικά και μπορεί να εκφέρει γνώμη στα θέματα του Διοικητικού συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Συνεργάζεται και μετέχει στο επιστημονικό συμβούλιο του ινστιτούτου συμβουλευτικά, χωρίς δικαίωμα ψήφου με σκοπό την ενημέρωση και την εύρυθμη λειτουργία του ινστιτούτου.
3. Είναι διοικητικά υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη διαχείριση του Ινστιτούτου.
4. Υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις για αποφάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, που αφορούν τη διοικητική διαχείριση του.
5. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης του Ινστιτούτου.
6. Καθοδηγεί την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Φροντίζει και ελέγχει την πορεία εξέλιξης των εργασιών.
8. Κατευθύνει την αποτελεσματική λειτουργία και εκτέλεση των εργασιών.
9. Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με άλλους φορείς και οργανισμούς για την προώθηση του σκοπού του Ινστιτούτου.
10. Υποβάλλει προς έγκριση δράσεις και δραστηριότητες εκπλήρωσης του σκοπού του Ινστιτούτου.
Η θητεία του ορίζεται για 2 έτη και είναι άμισθη από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος.

Comments

comments

Author: kimiforum