ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την προκήρυξη μόνιμης θέσης Ιατρού ΕΣΥ

ειδικότητας Παθολογίας Επιμελητή Β’ για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Κύμης

(ΑΔΑ:ΨΩ1Α46904Θ-ΚΚΡ).

Η Αίτηση –Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται για όσους ιατρούς

ενδιαφέρονται για την κάλυψη της θέσης (ειδικότητας Παθολογίας Επιμελητή Β΄)

στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ Κύμης εις τριπλούν σε ξεχωριστό

φάκελο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 26-04- 2017

έως και 15-05- 2017.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής

Του ΓΝ-ΚΥ Κύμης

Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης

Comments

comments

Author: kimiforum