3 Αυγούστου, 2021

Απαλλαγή-μείωση δημοτικών τελών σε άτομα με ειδικές ανάγκες του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Απαλλαγή-μείωση δημοτικών τελών σε άτομα με ειδικές ανάγκες του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – Αριθ. Απόφ.: 9/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την απαλλαγή ή μείωση Δημοτικών τελών σε ειδικές κατηγορίες δημοτών, (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 195/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου).

Σήμερα την 20 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Κριεζών (αριθ.αποφ.210/14) ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 635/16-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζέρβα Γεωργίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό νόμιμα…
Λαμβάνοντας υπόψη :
1.- Την υπ αριθμό 262/2019 με ΑΔΑ: ΩΩΗΖΩΛΡ-Φ7Κ απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κύμης Αλιβερίου για το έτος 2020.
2.- Την υπ αριθμό πρωτ.:2908/215134/7-1-2020 με ΑΔΑ:ΩΛ27ΟΡ10-ΥΑ7 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμό 262/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.
3.- Την υπ αριθμό 195/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κύμης Αλιβερίου περί συμπλήρωσης της υπ αριθ. 166/2019 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020»
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3του Ν.3463/06:

«Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).»
Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΑ
α) Η απαλλαγή αφορά την κύρια κατοικία. Για την κατηγορία των πολυτέκνων αφορά την κύρια κατοικία των γονέων.
β) Η απαλλαγή ισχύει από την τελική επιβεβαίωση της ΔΕΗ και δεν έχει αναδρομική ισχύ.
γ) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε όλες τις κατηγορίες, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή θεωρημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες
δ) Όσοι υπαχθούν στη μείωση των τελών θα πρέπει κάθε χρόνο εντός του 1ου Διμήνου να καταθέτουν στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου βεβαίωση μονίμου κατοικίας και όποιο άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την Υπηρεσία. Δήμου την αλλαγή της κατοικίας τους ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αλλαγής που επηρεάζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής των στη μείωση.

Πλήρης απαλλαγή

-Άποροι
-Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 €.
-Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €
-Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ .
-Χήρος-Χήρα που δεν έχει τελέσει άλλο γάμο, με 1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.
-Μονογονεικές οικογένειες των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου –ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.
-Μακροχρόνια Άνεργα Ζευγάρια (πάνω από 1 έτος) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.000€.

Απαλλαγή κατά το 50%

-Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 40.000 €.
-Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001 έως 30.000 € .
-Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 40.000€.
-Μακροχρόνια Άνεργοι(πάνω από 1 έτος) οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.000€

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

-Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο) -Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
-Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοτυπία).
-Δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων, σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων
-Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου (φωτοτυπία) και συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος πολύτεκνος είναι μισθωτής, θεωρημένο από την εφορία (φωτοτυπία).
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-Απόφαση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από το οποίο να προκύπτει ότι το τελικό ποσοστό αναπηρίας είναι 67%- 79%ή 80% και άνω.

Ενόψει των παραπάνω εισηγούμεθα την λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μείωση των Δημοτικών τελών για τα άτομα – μονίμους κατοίκους του Δήμου με ειδικές ανάγκες.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, είδε τις κείμενες διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στο σημείο αυτό είχαν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θωμάς, Βλάχος, Μπάτσα, Χριστόπουλος, Μάγειρας, Ζέρβας Θεμιστοκλής, Ντόβολης, Στουπή, Κόλλια – Βότση, Καρτελιάς, και Γλυκός, χωρίς αυτό να επηρεάζει την απαρτία)

Την απαλλαγή ή μείωση Δημοτικών τελών για άτομα μόνιμους κατοίκους του Δήμουμε ειδικές ανάγκες όπως : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΑ
α) Η απαλλαγή αφορά την κύρια κατοικία. Για την κατηγορία των πολυτέκνων αφορά την κύρια κατοικία των γονέων.
β) Η απαλλαγή ισχύει από την τελική επιβεβαίωση της ΔΕΗ και δεν έχει αναδρομική ισχύ.
γ) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε όλες τις κατηγορίες, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή θεωρημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες
δ) Όσοι υπαχθούν στη μείωση των τελών θα πρέπει κάθε χρόνο εντός του 1ου Διμήνου να καταθέτουν στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου βεβαίωση μονίμου κατοικίας και όποιο άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την Υπηρεσία του Δήμου, την αλλαγή της κατοικίας τους ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αλλαγής που επηρεάζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής των στη μείωση.

Πλήρης απαλλαγή

-Άποροι
-Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 €.
-Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €
-Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ .
-Χήρος-Χήρα που δεν έχει τελέσει άλλο γάμο, με 1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.
-Μονογονεικές οικογένειες των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου –ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.
-Μακροχρόνια Άνεργα Ζευγάρια ( πάνω από 1 έτος ) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.000€.

Απαλλαγή κατά το 50%

Απαλλαγή κατά το 50% – Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 40.000 €. – Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001 έως 30.000 €. – Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 40.000€. – Μακροχρόνια Άνεργοι (πάνω από 1 έτος) οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.000€

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
-Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)
-Φωτοτυπία αστυνομικής τ α υ τ ό τ η τ ας ή διαβατηρίου.
-Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοτυπία ).
-Δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων, σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων
-Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου (φωτοτυπία) και συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος πολύτεκνος είναι μισθωτής, θεωρημένο από την εφορία (φωτοτυπία).
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-Απόφαση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από το οποίο να προκύπτει ότι το τελικό ποσοστό αναπηρίας είναι 67%- 79%ή 80% και άνω. Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Γι΄ αυτό γράφτηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Τα μέλη ΤΥ Υπογραφή ΤΥ Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζέρβας Γεώργιος

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]

Comments

comments