ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10-03-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορικά με ανάρτηση σε τοπικό blog της περιοχής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
με φερόμενο τίτλο ως δήθεν «αποκλειστικό» και θέμα την «ανακάλυψη σοβαρών φθορών
στα θεμέλια του κτιρίου του Γ.Ν-Κ.Υ. Κύμης», συνοδευόμενο από φωτογραφίες που
απεικονίζουν δήθεν «τη σημερινή κατάσταση του κτιρίου», το οποίο αναρτήθηκε σήμερα
10/03/2023, προς αποκατάσταση της αλήθειας και της πραγματικότητας, αναφέρονται τα
κάτωθι :
Κατά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Διοικήτρια του Γ.Ν-Κ.Υ. Κύμης, στις αρχές

Απριλίου έτους 2022, προέβη με τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν-
Κ.Υ. Κύμης σε επιθεώρηση του κτιρίου ώστε να ενημερωθώ πλήρως για τα τυχόν κτιριακά

προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν. Κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης, προέβη σε
εισήγηση προς στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν Χαλκίδας- Γ.Ν-Κ.Υ. Καρύστου- Γ.Ν.-Κ.Υ.
Κύμης, και με την υπ.αριθμ. 15/09-06-2022 απόφαση του εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για τη
διενέργεια «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες τακτοποίησης –
νομιμοποίησης αυθαιρέτων συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.500,00 € προ
ΦΠΑ 24%». Κατόπιν, 1/ της υπ.αριθμ. 4332/15-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας www.dypethessaly.gr και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου
www.ghkymis.gr, 2/ του 4511/22-06-2022 πρακτικού αξιολόγησης της αρμόδιας Επιτροπής,
και 3/ της υπ. αριθμ. 206/23-06-2022 Αποφάσεως της Διοίκησης του Γ.Ν-Κ.Υ. Κύμης, η οποία
επικυρώθηκε με την υπ.αριθμ. 16/30-06-2022 απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν Χαλκίδας- Γ.Ν-Κ.Υ.
Καρύστου- Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, υπεγράφη η υπ.αριθμ. 5042/07-07-2022 σύμβαση μεταξύ
του Γ.Ν.–Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ» και της εταιρείας «ΠΙΓΚΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», για την «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ» . Στις τεχνικές προδιαγραφές
της σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο και οι υποχρεώσεις του αναδόχου
μεταξύ των οποίων είναι και οι διαδικασίες Αποτύπωσης & Ελέγχου όλων κτισμάτων εντός
του οικοπέδου του Γενικού Νοσοκομείου Κύμης (κεντρικό κτήριο Νοσοκομείου, Υπόγειο,
Ισόγειο, Υπερυψωμένος όροφος, 1ος όροφος, 2ος όροφος κ.α) , εντοπισμού αυθαιρέτων
κατασκευών και νομιμοποίηση ή τακτοποίησή τους, σύμφωνα με το Ν. 4495/2017 καθώς και

μελέτη στατικής επάρκειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. η του Ν. 4495/2017, ΦΕΚ
167Α/03.11.2017 και την ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507, ΦΕΚ 1643Β/11.05.18. Η συνολική
διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε ένα έτος , με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της
6/07/2023.
Δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης ο ανάδοχος μηχανικός , με την από 1084/ 10-02-2023
τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, την οποία προσκόμισε στην Υπηρεσία μας, βεβαιώνει
μεταξύ άλλων ότι «Η παρούσα (τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου) αφορά το κτίριο στο οποίο
στεγάζεται και λειτουργεί Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης. Το άνω κτίριο έχει κατασκευασθεί με δύο
διαφορετικές οικ. αδ.: α) την 2002/1975 οικ. αδ. του Γραφείου Πολεοδομίας Χαλκίδας με την
οποία κατασκευάσθηκε το υπόγειο (βοηθητική χρήση), ισόγειο (τμήμα ιατρείων,
αιμοτολογικό και γραφείων), Α ́όροφος (κλινική και διοικητικά γραφεία), Β ́όροφος (γραφείο
διοικητή). Το εν λόγω τμήμα του κτιρίου αποτελείται από φέροντα οργανισμό από οπλισμένο
σκυρόδεμα (το οποίο λόγω του μεγάλου μήκους της κάτοψής του αποτελείται από τρία
διαφορετικά και ανεξάρτητα στατικά τμήματα, στην επαφή των οποίων υφίσταται στατικός
αρμός) και πλήρωση από πλινθοδομή. β) την 36/1985 οικ. αδ. του Γραφείου Πολεοδομίας
Κύμης με την οποία κατασκευάσθηκε το ισόγειο κτίριο των ΤΕΠ με φέροντα οργανισμό από
οπλισμένο σκυρόδεμα, επικάλυψη πλάκας σκυροδέματος και πλήρωση από
οπτοπλινθοδομή……….. Μετά από επιτόπια έρευνα που διενήργησα η συμπεριφορά του
φορέα των άνω κατασκευών, με τα υλικά που περιγράφονται, παραμένει πολύ καλή,
καθόσον δεν εντοπίζονται παραμορφώσεις ή ρηγματώσεις ή άλλες βλάβες είτε σε αυτόν
είτε στον οργανισμό πλήρωσης τους. Στο υπόγειο του εν λόγω κτιρίου, παρατηρούνται
μικρής κλίμακας επιφανειακές αποσαθρώσεις του σκυροδέματος και εμφανίσεις του
χαλύβδινου οπλισμού λόγω της μη τοποθέτησης αποστατών κατά τη σκυροδέτηση (έτος
1975), οι οποίες δεν επηρεάζουν τη φέρουσα ικανότητα του σκυροδέματος. Τα εν λόγω
μπορούν εύκολα να αποκατασταθούν με την πλήρη απομάκρυνση των σαθρών, την πλύση
με αμμοβολή και την εφαρμογή ορυκτού γεωκονιάματος με βάση γεωσυνδετικό υλικό
κρυσταλλοποίησης, για την παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση και μονολιθική
προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα που έχει υποστεί φθορά (τύπου GEoLite 40). Η
αποκατάσταση με αυτό το υλικό θα επαναφέρει τα επιφανειακά σαθρά σημεία στην αρχική
τους κατάσταση.

Κατόπιν της από 10/02/2023 σχετικής τεχνικής έκθεσης του μηχανικού, προβήκαμε στις
απαιτούμενες εργασίες και είναι σε εξέλιξη η πλήρης αποκατάσταση των σημείων που μας
υπεδείχθησαν. Τα ανωτέρω δε, θα μπορούσε να εξακριβώσει και ο δημοσιογράφος της
σχετικής ανάρτησης, ο οποίος ουδέποτε επικοινώνησε ως όφειλε στα πλαίσια της
αντικειμενικής και αμερόληπτης δημοσιογραφίας με τη Διοίκηση ή τον Προϊστάμενο της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν-Κ.Υ. Κύμης , ώστε να ελέγξει την αλήθεια και την ορθότητα των
όσων αναγράφηκαν.
Παρακαλώ όπως προβείτε στη δημοσίευση του εν λόγω Δελτίο Τύπου προς αποκατάσταση
της αλήθειας.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΣΠ. ΔΑΡΙΒΕΡΗ

Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 2 Βαθμολογία: 5]

Comments

comments

Από kimiforum